Teenused

Tere tulemast kohtuekspert.ee kodulehele!


Olete tõenäoliselt www.kohtuekspert.ee  lehele sattunud seetõttu, et Teil on käsil või silmapiiril vaidlus seoses ehitise või kinnisvaraga.

Oleme oma meeskonnaga Teile abiks, kui vajate kohtuekspertiisi ehitustehnilises küsimuses või kui kohus on palunud Teil teha omapoolne ettepanek eksperdi nimetamiseks. Aitame ka vaidlustes, mis ei ole kohtuni jõudnud, kuid vajate asjatundlikku ja erapooletut seisukohta ehitustehnilises küsimuses. Vajadusel saame pakkuda ka ehitusõigusalast juriidilist konsultatsiooni.

Kohtuekspertiisi koostamise õigus ehitustehnilistes küsimustes on riiklikult tunnustatud eksperdil.  Riiklikult tunnustatud eksperti vajate, kui vaidluse objektiks on tehniline küsimus,  millele  kohus ja pooled ei suuda tehniliselt pädevat hinnangut anda.
Riiklikult tunnustatud ekspert tegutseb kohtuekspertiisiseaduse (KES) alusel, olles andnud vande (KES §17) täita kohtueksperdi ülesanded ausalt ning anda eksperdiarvamus erapooletult, oma eriteadmiste ja südametunnistuse kohaselt. 

Seega toob ekspert ekspertiisiaktis välja tegelikele faktilistele asjaoludele vastava, tõlgendades tehnilisi asjaolusid oma insenerteadmiste ja -kogemuste põhjal, lähtudes loodusseadustest, standarditest ja normdokumentidest. Eksperthinnangu andmisel lähtub ekspert vaid tehnilisest põhjendatusest ja ei kalluta oma hinnangut mistahes poole huvides. Erapooletuse printsiibist lähtume ka juhul, kui tellite ekspertiisi kohtumenetluse ettevalmistamiseks, tõendite kogumiseks või kohtuvälise vaidluse korral. Ekspert ei esita ekspertiisaktis õiguslikke seisukohti, õiguslikke seisukohti hindab ja õigusloomet tõlgendab kohus!

Teadvalt valearvamuse andmise eest näeb karistusseadustik (KarS §321) eksperdile ette rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistuse.

Juhul, kui soovite õiguslikku seisukohta juhtumi kohta, saate tellida meie juristidelt eraldiseisva õigusliku analüüsi.

Kaasaegsed ehitised on märkimisväärselt mitmekülgsed ja keerukad. Seetõttu ei saa eeldada, et üks ekspert ainuisikuliselt suudab piisava pädevusega katta kogu ehitiste ja ehitamisega seotud valdkonna. Eksperdil on õigus vajadusel kaasata ekspertiisi läbiviimisel teisi pädevaid isikuid, juhtides ise ekspertiisi läbiviimist ja jäädes ekspertiisi tulemuse eest vastutama. Meie meeskond koosneb ehituse eri valdkondade tippasjatundjatest, seega oleme pädevad katma enamuse ehitusega seotud teemadest.

Tutvuge meie meeskonnaga siin!

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?
Kirjutage meile