Ehitustehnilised ekspertiisid
riiklikult tunnustatud eksperdilt!

Vali ekspert, kelle seisukoht maksab ka kohtus!

 • Silmapiiril on ehitusalane vaidlus töövõtja, tellija, naabri või kindlustusandjaga?
 • Kohus on palunud teha ettepaneku riiklikult tunnustatud eksperdi määramiseks?
 • Vajad ehitustehnilist ekspertiisi, omanikujärelevalvet või insenertehnilist nõuannet?

Kohtuekspert koostab professionaalse, erapooletu ja pädeva ehitustehnilise ekspertiisi ning annab asjatundlikku nõu.

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Kes vajavad riiklikult tunnustatud eksperdi teenuseid?

Kohtud
Kohtus omab kaalu vaid ehitustehniline ekspertiis, mille on koostanud tõendatud pädevusega riiklikult tunnustatud ekspert, kes tegutseb kohtuekspertiisiseaduse alusel.

Loe edasi →

Menetlusi läbiviivad asutused
nagu näiteks Politsei-ja Piirivalveamet, Prokuratuur, Päästeamet, kohalikud omavalitsused, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet jt järelevalvetoimingute tegemisel ja õnnetusjuhtumite ning avariide uurimisel.

Kindlustusandjad ja kindlustusvõtjad
Kindlustusvaidlustes kasutatakse asjaolude väljaselgitamiseks ehitustehnilist ekspertiisi pea alati, kui kindlustatud ehitis on saanud kahjustada.

Ettevõtted ja eraisikud
Ettevõtted ja eraisikud võivad riiklikult tunnustatud eksperdi abi vajada erinevate juhtumite puhul kui näiteks oled sattunud mõne ehitusalase vaidluse osapooleks. Tark on probleeme ennetada ning küsida professionaalset erapooletut nõuannet ehitamist alustades või ehitamise käigus. Soovid fikseerida olemasoleva olukorra või vajad nõu kuidas tekkinud situatsioonis edasi liikuda? Suurendad oma kindlustunnet, kui valid ekspertiisi, auditit või omanikujärelevalvet tegema ja nõu andma pädeva riiklikult tunnustatud eksperdi.

Kohtueksperdi teenused

 • Kohtu poolt määratud ehitustehniline ekspertiis
  Kui kohtumenetluses tekib vajadus sõltumatu ekspertarvamuse järele.
 • Asjatundja arvamus (ehk rahvakeeli ekspertiis)
  Enne kohtumenetlust hagi perspektiivikuse hindamiseks, hagiavalduse koostamise lähtealuseks, tehniliste asjaolude väljaselgitamiseks, seisukohtade kujundamiseks ja edasiste tegevuste kavandamiseks.
 • Ehitise audit
  Ehitise nõuetele vastavuse (või mittevastavuse) tõendamiseks, sealhulgas kasutusloa menetluses kui puuduvad ehitamise tehnilised dokumendid millega ehitise nõuetele vastavaust tõendada.
 • Omanikujärelevalve teostamine
  Projektikohase ehitamise ja ehituskvaliteedi tagamiseks ja igakülgseks tellija või omaniku ehitustehniliseks nõustamiseks
 • Insenertehniline konsultatsioon
  Asjatundliku ehitustehnilise nõuande saamiseks mistahes juhtumile kui oma jõud peale ei hakka.
kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Teenused


Kohtu poolt määratud ehitustehniline ekspertiis

Oleme oma meeskonnaga sulle abiks, kui vajad käimasolevas kohtuvaidluses ehitustehnilist ekspertiisi või kui kohus on palunud sul teha oma ettepaneku eksperdi nimetamiseks. Vaidluse sisuks on sel juhul tehniline küsimus, millele kohus ise ei suuda poolte esitatud materjalide põhjal pädevat hinnangut anda.

Ehitustehnilist ekspertiisi, mida saab kohtus tõendina kasutada, on lubatud teha vaid riiklikult tunnustatud eksperdil. Seda valdkonda reguleerib kohtuekspertiisiseadus ning riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (https://www.ekei.ee/et/koostoo/riiklikult-tunnustatud-eksperdid).

Ekspertiisi koostanud riiklikult tunnustatud ekspert peab suutma teaduspõhiselt kaitsta ja põhjendada kõike, mida ta oma arvamuses väitnud on. Oma seisukohti tuleb põhjendada nii kirjalikus ekspertiisiaktis kui ka kohtus suuliselt esinedes. Vaevalt jätab pool, kelle seisukohti ekspertiisiakt ei toeta, kasutamata võimaluse ekspertarvamus põrmustada, kui leidub väiksemgi võimalus mõnest tahumata nurgast kinni haarata.

Ekspert toob ekspertiisiaktis välja faktid ning tõlgendab tehnilisi asjaolusid oma teadmiste ja kogemuste abil. Ta tugineb loodusseadustele, standarditele, normdokumentidele ning muidugi ka oma insenerteadmistele ja -kogemustele. Eksperthinnangu andmisel lähtub ekspert vaid tehnilisest põhjendatusest ega kalluta oma hinnangut ühegi poole huvides.

Eelkõige on eksperdi ülesanne vastata talle esitatud küsimustele, seega tuleb olla hoolikas küsimuste formuleerimisel.

Võta ühendust info@kohtuekspert.ee ja vali suurte kogemustega riiklikult tunnustatud ekspert!

Asjatundja arvamus (ehk ekspertiis)

Sa vajad asjatundlikku ja erapooletut seisukohta ehitustehnilises küsimuses? Kohtuekspert aitab sind vaidlustes olgu selleks tsiviilvaidlus, kindlustusvaidlus või mõni muu ehitusalaseid eriteadmisi vajav olukord.

Juriidiliselt nimetatakse eraisiku või vaidleva poole tellitud ekspertiisi „asjatundja arvamuseks“ ning tõendina kohtus pädeb vaid riiklikult tunnustatud eksperdi arvamus. Meie eksperdid lähtuvad alati erapooletuse printsiibist sõltumata sellest, kas ekspertiis tellitakse kohtumenetluse ettevalmistamiseks, tõendite kogumiseks või kohtuvälises vaidluses.

Ehitustehnilise ekspertiisi tellimiseks võib olla ka teisi põhjusi. Näiteks soovid saada erapooletut spetsialisti hinnangut mõnele oma ehitisele või ehitise ostmisel või projektile. Soovid tuge, et teha ehitamise ja kinnisvara alal enda jaoks parimaid otsuseid. Vajad kindlust enne renoveerimisprojektiga alustamist. Ka sellistel juhtudel oled väga teretulnud meie poole pöörduma. Sõltumatu erapooletu ekspertiis annab sulle selguse ning aitab teha õigeid valikud.

Sul on kindlasti turvalisem ja majanduslikult kasulikum tellida asjakohaneehitustehniline ekspertiis oma ala professionaalilt, kelle pädevust riik ametlikult tunnustab.

Võta ühendust info@kohtuekspert.ee ja telli ehitustehniline ekspertiis riiklikult tunnustatud eksperdilt!


Ehitise audit

Ehitise auditit kasutatakse siis, kui on vaja tõendada, kas ehitis on kasutajatele ohutu ning vastab nõuetele. Auditit tellitakse tihti just haldusmenetluse käigus ning auditi tegemist reguleerib ehitusseadus koos oma alamaktidega. Ehitise auditi võib tellida ka mõne ehitise osa või insenersüsteemi kohta. Auditi ülesande ja ulatuse määrab ära selle tellija ja põhjus misk auditit tellitakse.

Ehitise audit võib olla kasutuseelne, korraline või erakorraline. Näiteks on vaja tellida ehitise audit, kui oled taotlemas hoonele kasutusluba, kuid kõiki vajalikke dokumente ei ole säilinud. Sellisel juhul tõendatakse eksperdi hinnanguga, kas ehitis või selle osa on ohutu.

Kui selgub, et ehitis ei ole selle kasutajatele ohutu, siis anname nõu, kuidas muuta see ohutuks ning viia kõige mõistlikumal viisil nõuetega vastavusse.

Võta ühendust info@kohtuekspert.ee ja telli ehitise audit professionaalselt eksperdilt!

Omanikujärelevalve

Kohtuekspert tegeleb peaasjalikult olukordadega, kus asjad on läinud viltu ning käimas on vaidlus. Palju odavam ja ajasäästlikum on aga teha ennetavalt kõik selleks, et vaidlusi ei tekikski. Teed targalt, kui valid ehitusel omanikujärelevalvet tegema kogenud eksperdi, kes suudab juba eos tulevasi probleeme ära hoida, on ehitajale argumenteerimisvõimeline partner ja oskab anda hinnanguid projektlahendusele.

Omanikujärelevalve insener aitab kaasa ehitise valmimisele. Ta on kui tellija asjatundlik abimees ja nõuandja kogu ehitamise perioodil, kes leiab üles projekteerija ja ehitaja võimalikud vead. Kõik ehitusplatsil tegutsejad peaksid pingutama ühe eesmärgi nimel, milleks on ehitise tähtaegne valmimine etteantud eelarve piires ja võimalikult kõrge lisandväärtusega tellija jaoks.

Omanikujärelevalve insener jälgib ehitusprotsessi kõrvalseisva professionaalina, sekkudes vaid vajadusel. Tema ülesanne on veenduda, et ehitatakse vastavalt ehitusprojektile, järgitakse ehitustehnoloogiat ja tööohutust, kasutatakse õigeid materjale ning püsitakse graafikus ja eelarves. Ta hoolitseb selle eest, et kõik vajalikud nõuded oleksid täidetud ning ehitusprotsess ohutu. Omanikujärelevalve osaleb ehitustegevuse dokumenteerimisel ja akteerimisel ning kaetud tööde ülevaatamisel. Ta on kaasatud ka ehituse vastuvõtmisse ja kasutusloa taotlemisse.

Omanikujärelevalve kaitseb ehitusprotsessis tellija huve. Valides meie eksperdi omanikujärelevalvet tegema, saad alati asjatundlikku ja erapooletut nõu, et leida igas olukorras optimaalseim tehniline lahendus.

Võta ühendust info@kohtuekspert.ee ja vali oma objektile suurte kogemustega omanikujärelevalve insener!

Insenertehniline konsultatsioon

Vigu on alati lihtsam vältida, kui hiljem nende üle vaielda või neid parandada. Ehituses võib iga väiksemgi viga tuua tulevikus kaasa suuri kulusid kogu ehitise kasutusea jooksul. Mõni ehitustehniline möödalask võib olla aga selline, et asja parandamine ei osutugi enam mõistlike kuludega võimalikuks.

Pakume insenertehnilist konsultatsiooni, et saaksid erapooletu tunnustatud eksperdiga nõu pidada. Konsultatsioonil selgitame välja sinu vajadused ning aitame leida nii tehnilisi kui ka organisatsioonilisi lahendusi. Aitame reastada argumente, kui on vaja teha valik mitme lahendusviisi vahel, ning selgitame, mida üks või teine otsus endaga kaasa toob.

Väärt nõuanne kaalub kindlasti üles konsultatsioonile kuluva aja ja raha. Vajadusel saame pakkuda ka ehitusõigusalast juriidilist konsultatsiooni.

Võta ühendust info@kohtuekspert.ee ja küsi nõu tunnustatud ehituseksperdilt!

Eksperdid


Kohtueksperdi meeskond koosneb kõrgeima kvalifikatsiooni ja rahvusvahelise kogemusega ekspertidest. Meil on kohtuekspertiisi tegemise kogemus aastast 2008 ning ekspertiisi ja järelevalve kogemus aastast 2000. Asjatundlikkus, erapooletus ja põhjendatus on meie töö esmasteks eeldusteks.

Kaasaegsed ehitised on väga keerukad ning üks ekspert ei suuda piisava pädevusega katta kõiki ehitiste ja ehitamisega seotud valdkondi. Riiklikult tunnustatud ekspert kaasab vajadusel teisi spetsialiste, juhtides ise ekspertiisi läbiviimist ja jäädes selle tulemuse eest vastutama. Meie meeskond koosneb ehituse eri valdkondade tippasjatundjatest, seega oleme pädevad katma enamikku ehitusega seotud valdkondadest..

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Margus Sarmet, MSc, MA, MBA

→ Riiklikult tunnustatud ekspert (alates juuli 2008)
→ Volitatud ehitusinsener, tase 8 ja hoonete energiaaudiitor, tase 6

 

E-POST: MARGUS@KOHTUEKSPERT.EE
TELEFON: 55 672 027

Tegevusvaldkonnad

 • Kohtuekspertiiside juhtimine ja koordineerimine
 • Ehitustehniline ekspertiis (ehitiste projekteerimine, ehitamine, järelevalve)
 • Ehitiste kvaliteet ja seisukord
 • Ehitustehnoloogia
 • Ehitiste tehnilise seisukorra hindamine
 • Ehituslepingud
 • Ehitushanked

Margus endast:

Olen töötanud ehitussektoris neljateistkümnendast eluaastast, alates kärumehest kuni tippjuhini, seega tunnen ehitusvaldkonda igal tasandil läbi ja lõhki. Kuus aastat oma karjäärist juhtisin Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis osakonnajuhatajana kogu Eesti ehitussektorit olles läbivalt peaideoloogiks, vedavaks jõuks ja autoriks või kaasautoriks enamikule täna kehtivatele ehitusvaldkonna õigusaktidele. Kehtiva ehitusseadustiku kodifitseerimisel olin ainus läbivalt terves protsessis osalenud valdkonnaekspert ja sisuline ideoloog. Seega tunnen kehtivat ehitusala õigusloomet ja standardibaasi, nende tagamaid ja lähtealuseid ilmselt parimal võimalikul viisil. Rööpselt avaliku sektori ja arendustööga olen pidevalt olnud rakenduses ka tegevinsenerina ja eksperdina ning vedanud jõuliselt uuenduslike lahenduste juurutamist ehitussektoris laiemalt.

Töökogemus

 • 2008 kuni tänaseni riiklikult tunnustatud ekspert
 • 2015‒2017 Riigi Kinnisvara AS teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • 2009‒2015 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja
 • 2007 kuni tänaseni Tallinna Tehnikakõrgkooli lektor
 • 2004‒2009 ACTO Consult OÜ juhatuse liige/tegevjuht (projekteerimine, planeerimine, omanikujärelevalve, ekspertiis)
 • 2001‒2005 Amhold AS projektijuht (projekteerimine, planeerimine, omanikujärelevalve, ekspertiis)
 • 2001 Rovakate Eesti AS projektijuhi assistent
 • 2000‒2001 Aspi AS teetööde töödejuhataja
 • 1999‒2000 Teede REF-2 AS teetööde töödejuhataja
 • 1994‒1998 AltiusTS OÜ rekonstrueerimistööde töödejuhataja

Hariduskäik

 • 2012‒2014 Tartu Ülikool, Majandusteaduskond, strateegiline juhtimise eriala, ärijuhtimise magister (MBA)
 • 2007‒2012 Tallinna Ülikool, Psühholoogia Instituut, organisatsioonikäitumise eriala, sotsiaalteaduste magister (MA)
 • 2003‒2007 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitusteaduskond, ehitustehnika eriala, tehnikateaduste (teadus)magister (MSc)
 • 2002‒2003 Tallinna Tehnikaülikooli Avatud Ülikool
 • 1998‒2002 Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusteaduskond, hoonete ehituse eriala (diplomiõpe)
 • 1994‒1998 Tallinna Ehituskool, kutsekeskhariduseõppekava, ehitustisleri eriala (kiitusega)

Liikmelisus

 • Eesti Ehitusinseneride Liit (alates 2003), volikogu liige
 • Üliõpilasseltsing Ericius MTÜ auliige (liige alates 2006)
 • Eesti Kundalini Jooga Õpetajate Ühing (alates 2015)

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Priidik Lagemaa, PhD

→ Ekspert

→ Diplomeeritud veevarustuse-ja kanalisatsiooniinsener, tase 7

 

E-POST: PRIIDIK@KOHTUEKSPERT.EE

Tegevusvaldkonnad

 • Ehitiste energiasimulatsioonid ja energiakasutuse optimeerimine
 • Sisekliimasüsteemide optimeerimine, kavandamine, väljaehitamine ja käitamine
 • Tehnosüsteemide töö ja hoone kasutuskulude optimeerimine
 • Optimaalsete tehnosüsteemide kavandamine
 • Eriotstarbelised sisekliimasüsteemid ja unikaallahendused

Priidik endast:

Olen alati tegelenud teadustööga ja praktilise inseneritööga paralleelselt, kuna üks täiendab teist. Füüsikuna näen oluliselt kaugemale standardsetest inseneri arvutusalgoritmidest ja suudan luua hetkeolukorrale vajaliku lähenemise ning arvutusmetoodika tuginedes loodusseadustele. Praktiseeriva insenerina tunnen ehitisi, ehitussektorit ning sealseid rõõme ja muresid väga hästi ka praktilisel tasandil. Minu kutsumuseks on tõlgendada praktilist maailma läbi teoreetiliste mudelite.

Akadeemilist karjääri ja publikatsioone vaata Eesti Teadusinfo Süsteemist

Töökogemus

 • 2015 kuni tänaseni Astuto OÜ juhatuse liige, hoonete eriosade projektide ja ekspertiiside projektijuht, energiatõhususe ekspert
 • 2015 kuni tänaseni Tallinna Tehnikaülikool, vanemteadur
 • 2015‒2016 Keskkonnaagentuur, asedirektor ilmateenistuse alal
 • 2005‒2013 Õhukeskus OÜ juhatuse liige, hoonete eriosade projekteerimine, paigaldus ja mõõdistus, projektijuhtimine
 • 2006‒2010 ArcSolution OÜ juhatuse liige, hoonete eriosade projekteerimisosakonna juhataja
 • 2006‒2014 Tallinna Tehnikaülikool, teadur
 • 2004‒2005 Baltic AV Industry OÜ kütte- ja ventilatsiooni mõõdistusosakonna juht

Hariduskäik

 • 2005-2012 Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, maa-teaduste eriala. Maateaduste filosoofiadoktor (PhD);
 • 2003-2005 Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, tehnilise füüsika eriala. Loodusteaduste magister (MSc);
 • 1999-2003 Tallinna Tehnikaülikool, Matemaatika-loodusteaduskond, tehnilise füüsika eriala. Loodusteaduste bakalaureus (BSc).

Tunnistused

Eesti Akrediteerimiskeskus, katseprotokolle kinnitav isik (ventilatsioonisüsteemide parameetrite mõõtmine, müra mõõtmine, mikrokliima parameetrite mõõtmine, ventilatsioonisüsteemide õhutiheduse mõõtmine)

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Kristiina Saul, MA

→ Õigusekspert

 

E-POST: KRISTIINA@KOHTUEKSPERT.EE

Tegevusvaldkonnad

 • Juriidiline nõustamine
 • Õigusdokumentide koostamine
 • Esindamine kohtus tsiviilõiguslikes (võla- ja asjaõigus) ja haldusõiguslikes (sh maksuõigus ja ehitusõigus) suhetes
 • Tehniliste ekspertide koostatud seisukohtade õiguslik analüüs

Kristiina endast:

Olen praktiseerinud advokaadina aastaid, esindades osapooli erinevates kohtuastmetes väga erinevates õigusvaidlustes sh ehitusvaidlustes. Notaribüroos töötades olen saanud tugeva kinnisvaraõiguse tausta. Minu majanduse ja ärijuhtimise haridus on andnud mulle hea mõistmise ning ülevaate praktilisest äritegevusest. Ehitusõiguse juhtumite käsitlemine on aga andnud praktilise ehitussekktori kogemuse. Olles töötanud peajuristina avalikus sektoris tunnen suurepäraselt menetlusõigust ning õigusloome praktikat, tunnen ennast koduselt haldusõiguses ja hangete valdkonnas ning maksunduses.

Töökogemus

 • 2015 kuni tänaseni OÜ Eduvoog, tegevjuht, juriidiline nõustamine, õigusdokumentide koostamine, esindamine kohtus tsiviilõiguslikes (võla- ja asjaõigus) ja haldusõiguslikes (sh maksuõigus) suhetes
 • 2013‒2015 Angerjärv&Krautmann advokaadibüroo, advokaat (lepinguõigus, tööõigus, ehitusõigus, asjaõigus, pankrotiõigus, maksuõigus, tsiviil- ja halduskohtumenetluses esindamine)
 • 2007‒2013 Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove, jurist, alates 2010 peajurist (struktuuritoetuste õigus, riigihangete õigus, lepinguõigus, tööõigus, õigusaktide loomes osalemine)
 • 2003‒2007 notarite Tiit Sepp, Aivar Mesikäpp, Merle Saar-Johanson, Tarvo Puri, Gunnar Savisaar notaribüroo, jurist (asjaõigus, lepinguõigus, ehitusõigus, pärimisõigus)
 • 2002‒2003 OÜ Arktik, jurist (lepinguõigus, autoriõigus, tööõigus)

Hariduskäik

 • 1998-2002 Tartu Ülikooli Õigusinstituut, Õigusteaduskond, õigusteaduse magister (MA);
 • 1993-1997 Mainori Majanduskool, ärijuhtimise eriala, keskerihariduse õppekava.

Liikmelisus

 • Eesti Juristide Liit (alates 1998)
 • Eesti Advokatuur (2013-2015)

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Ergo Pikas, PhD

→ Ekspert

 

E-POST: ERGO@KOHTUEKSPERT.EE

Tegevusvaldkonnad

 • ehitusprojekti ja ehituse kavandamine
 • ehitusprojekti juhtimine ja ehitusjuhtimine
 • juhtimismeetodid ja tarkvarad
 • ehitusinfo modelleerimine (BIM) ja ehitusprotsessi modelleerimine
 • seire, ehitusökonoomika ja tasuvusarvutused

Ergo endast:

Kõike on võimalik modelleerida, olgu see siis ehitis, protsess, energiatõhusus, juhtimisülesanne või tasuvusarvutus. Läbi modelleerimise saame me suure infohulga mistahes otsuste võimalikest võimalustest ja tagajärgedest väga väikeste kuludega. Seetõttu olengi spetsialiseerunud praktilise maailma läbitöötamisele teoreetilises, modelleeritavas ruumis, et säästa aega, raha, energiat ning tagada funktsionaalsus ja ohutus praktikas.

Akadeemilist karjääri ja publikatsioone vaata Eesti Teadusinfo Süsteemist

Töökogemus

 • 2020 kuni tänaseni Aalto Ülikooli, ehitusteaduskonna teadur
 • 2018 kuni tänaseni Taani Tehnikaülikooli juhtimistehnika teaduskonna teadur
 • 2015 kuni tänaseni Leansite OÜ kaasasutaja ja tootejuht
 • 2012 kuni tänaseni Gravicon EE OÜ kaasasutaja
 • 2012‒2017 Tallinna Tehnikaülikool, Ehitustootluse instituudi nooremteadur
 • 2012‒2015 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna peaspetsialist
 • 2010 Salfordi ülikooli teadustööde ja innovatsiooni keskuse uurimistöö assistent
 • 2009 AS Telora-E omanikujärelevalve tööde teostaja, praktikant
 • 2007–2008 OÜ RedCo kinnisvara arendusprojektide projektijuhi assistent

Hariduskäik

 • 2014‒2019 Aalto Ülikool, Ehitusteaduskond, ehitus- ja keskkonnatehnika eriala, tehnikateaduste doktor (PhD)
 • 2014‒2019 Tallinna Tehnikaülikool, Ehituse- ja arhitektuuri Instituut, ehitustehnika eriala, tehnikateaduste doktor (PhD)
 • 2012‒2014 Tallinna Tehnikaülikool, Infotehnoloogia instituut, äriinfotehnoloogiaeriala, tehnikateaduse bakalaureus (BSc)
 • 2010‒2012 Iisraeli Tehnikainstituut, Ehitusteaduskond, tsiviilehituse eriala, tehnikateaduste (teadus)magister (MSc)
 • 2006‒2010 Tallinna Tehnikakõrgkool, Ehitusteaduskond, Hoonete ehituse eriala (rakenduskõrgharidus)

Liikmelisus

 • Mittetulundusühing Eesti Timmitud Ehituse Tugirühm juhatuse esimees (liige alates 2009)
 • Üliõpilasseltsing Ericius MTÜ auliige (liige alates 2008)

Tekkis küsimusi või soovite personaalset konsultatsiooni?

Kirjutage meile

Hindadest


Iga ehitis ja ehitisega seotud vaidlus on unikaalne, seetõttu ei ole ehitustehnilistel ekspertiisidel ühest hinnakirja. Ekspertiisi hind sõltub sellest, milliseid etappe töö täpsemalt sisaldab.

Ekspertiisi läbiviimise etapid

 • tutvumine olemasolevate dokumentidega (sh kohtutoimikuga)
 • objekti kohtvaatlus ja vajadusel edasiste tegevuste kavandamine
 • täiendavate andmetega tutvumine ja lisauuringute läbiviimine
 • kogutud andmete analüüs ja kirjaliku ekspertiisiakti vormistamine

Lisaks ekspertiisi koostamisele osaleb meie ekspert vajadusel ka kohtuistungil, annab kohtule selgitusi koostatud ekspertiisi kohta ning vastab kohtu ja vaidlevate poolte küsimustele. Kohtuistungil osalemise hind ei sisaldu reeglina hinnapakkumises, kuna tavaliselt ei ole hinnapakkumise hetkeks teada, kas istungil kohalolek on vajalik või mitte.

Hinnapakkumise saamine

 • Hinnapakkumise saamiseks kirjuta palun meile aadressil info@kohtuekspert.ee või võta ühendust kontaktivormil.
 • Kirjelda juhtumit võimalikult täpselt. Too välja objekti aadress, kirjelda objekti ja probleeme ning lisa võimalusel arvatavate puuduste nimekiri. Seleta lahti tekkinud vaidluse sisu (pretensioonid, puudused jne).
 • Lisa dokumente – fotosid, jooniseid või muid materjale. Need aitavad teha täpsemat ja õiglasemat hinnapakkumist.
 • Teeme juhtumi asjaolusid arvestades sulle personaalse hinnapakkumise. Loomulikult hoiame sinu dokumente ja esitatud andmeid diskreetselt.
kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Soovite hinnapakkumist või konsultatsiooni?

Kirjutage meile

Kasulikud viited


Koostööpartnerid


Meie koostööpartneriteks on tipptasemel eksperdid, kompetentsikeskused ja atesteeritud mõõtelaborid

Insenerteenused

ACTO CONSULT OÜ → Külasta lehte

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

GECC LP OÜ → Külasta lehte

Lokaator OÜ → Külasta lehte

Ehitusinfo modelleerimine

Müra, Akustika, keskkonnasaaste

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

AKUKONOY EESTI FILIAAL → Külasta lehte

KAJAJA ACOUSTICS OÜ → Külasta lehte

Geodeesia ja ehitusgeodeesia, teostusmõõdistamine

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

RADIAAN OÜ → Külasta lehte

Teadusuuringud ja metodoloogia

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL → Külasta lehte

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL → Külasta lehte

Kohtuekspert toetab noorte seksuaalharidust

kohtuekspert, riiklikult tunnustatud ekspert, kohtuvaidlus, ehitustehniline ekspertiis, omanikujärelvalve, ehitise audit

Kontakt


Kui tunned huvi meie teenuste vastu ja soovid
hinnapakkumist, siis kirjuta palun aadressil
info@kohtuekspert.ee
või täida allolev kontaktivorm.
Kui eelistad helistada, siis vali 55 672 027kaubamärgi omanikuks on

Kohtuekspert OÜ
E-post: info@kohtuekspert.ee
Telefon: 55 672 027
Aadress: Vesineitsi tn 4, Tänassilma küla, Saku vald, 76406 Harjumaa
Registrikood: 11485727
KMKR nr: EE101218791

Arveldusarve: EE787700771009874524 LHV
Majandustegevuse registri (MTR) reg number: EEP005021; EEG000145; EEH003264; EPE000393; EEO001563; EEK000482
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktori käskkiri 21.01.2015 nr 13 Riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja kandmisest

Meie ekspertide tutvustused ja kontaktid leiad siit